Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

29-31 มกราคม พ.ศ.2563 "การประชุมเชิงปฏิบัติ " โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และถ่ยทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

29-31 มกราคม พ.ศ.2563 "การประชุมเชิงปฏิบัติ " โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และถ่ยทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ.2563 ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ " โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และถ่ยทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ณ โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย