Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้่อมพร้อมเจ้าหน้าที่ฯ รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1