Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

3 มีนาคม 2563 การตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่15-18 (ภาคเหนือ)

3 มีนาคม 2563 การตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1  เขตตรวจราชการที่15-18 (ภาคเหนือ)

3 มีนาคม 2563 นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมด้วย นางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวอมรภัทร ทัศนประสิทธิผล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. เขตตรวจราชการที่15-18 โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ทส. พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ ทส. ในส่วนของ สสภ.1-4 นำเสนอโดย ผอ.สสภ.2 ในประเด็น ด้านการพัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการหลัก ได้แก่ 1) โครงการแก้ไขปัญหาขยะ 2)การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะอันตราย และ3)การสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมที่จะจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผอ.สสภ.1 ได้นำเสนอแนวทางการจัดการเชื้อเพลิง เช่น การอัดก้อนเชื้อเพลิง การนำภาชนะจากใบตองตึง สนับสนุนหมู่บ้านปลอดการเผา รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องฝุ่นควันให้ประชาชนเข้าใจได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

แกลเลอรี่