Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

17-20 มีนาคม 2563 สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านและน้ำผิวดิน ตามโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในปีงบประมาณ 2563

17-20 มีนาคม 2563 สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านและน้ำผิวดิน ตามโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2563 นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์ฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านและน้ำผิวดิน ตามโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในปีงบประมาณ 2563 อำเภอเมือง และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย