Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

ตอนที่ 7 ระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025

ตอนที่ 7 ระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025

ISO/IEC 17025 คือมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์ทดสอบ การเก็บบันทึกและการรายงานผล

แกลเลอรี่