Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในส่วนฯ ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในส่วนฯ ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563 นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในส่วนฯ ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ณ จังหวัดเชียงราย