Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

14-15 กันยายน 2563 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือในการติดตามประเมินผลโครงการก๊าซเรือนกระจกและประชาสัมพันธ์โครงการลดก๊าซเรือนกระจกประจำปี 2563 ระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

14-15 กันยายน 2563 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือในการติดตามประเมินผลโครงการก๊าซเรือนกระจกและประชาสัมพันธ์โครงการลดก๊าซเรือนกระจกประจำปี 2563 ระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือในการติดตามประเมินผลโครงการก๊าซเรือนกระจกและประชาสัมพันธ์โครงการลดก๊าซเรือนกระจกประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยสสภ.1 ได้ร่วมปฏิบัติงานกับ อบก. ในการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER “โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำรางชลประทาน ณ เขื่อน แม่งัดสมบูรณ์ชล ฝั่งซ้าย และ ฝั่งขวา อ. แม่แตงจ. เชียงใหม่” ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการถอดบทเรียนของการดำเนินงานติดตามผลการประเมินโครงการ T-VER รวมถึงได้รับความรู้ในการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงาน(การเปลี่ยนหลอดไฟ การติดตั้งโซล่าเซลล์ การหลีกเลี่ยงการปล่อยมีเทนจากการบำบัดน้ำเสีย) การคำนวณการเก็บกักก๊าซเรือนกระจกในต้นไม้ (การวัดความโตและความสูงของต้นไม้ การวางแปลงตัวอย่าง) จากวิทยากรของ อบก.

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

กำหนดการประชุม+อบรม (1)

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง