Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

21-23 พฤศจิกายน 2560 นส.ฐิติรัชช์ เพ็ญตระกูลชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

21-23 พฤศจิกายน 2560 นส.ฐิติรัชช์ เพ็ญตระกูลชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

เมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560 นส.ฐิติรัชช์ เพ็ญตระกูลชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการฝึกอบรม สำหรับประเด็นการบรรยาย มีดังนี้
1.การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.การอภิปราย เรื่อง การศึกษาผลกระทบ ความแปรปรวน และการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.พันธกรณีของอนุสัญญาและความตกลงปารีส ตลอดจนความคืบหน้าจากการประชุม COP23
4.การสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
5.กรณีศึกษาตัวอย่างผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แกลเลอรี่