Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นางสาวฐิติรัชช์ เพ็ญตระกูลชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อเรื่อง “การใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงในการประกันคุณภาพผลการทดสอบและความสำคัญของน้ำบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา” ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นางสาวฐิติรัชช์ เพ็ญตระกูลชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อเรื่อง “การใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงในการประกันคุณภาพผลการทดสอบและความสำคัญของน้ำบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา” ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นางสาวฐิติรัชช์ เพ็ญตระกูลชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อเรื่อง “การใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงในการประกันคุณภาพผลการทดสอบและความสำคัญของน้ำบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา” ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ โดยมีหัวข้อบรรยายดังนี้ 1.การใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง (Certified Reference Microorganisms) ในการประกันคุณภาพผลการทดสอบทางชีววิทยา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในกระบวนการวัดสำหรับห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ โดยปัจจุบันมีพระราชบัญญัติที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการครอบครองเชื้อ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ หรือการทดสอบของห้องปฏิบัติการ
2.ความสำคัญของน้ำบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการ และเทคโนโลยีในการผลิตน้ำให้บริสุทธิ์ ซึ่งน้ำบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพของการทดสอบต่างๆในห้องปฏิบัติการ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ได้ต่อไป

แกลเลอรี่