Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

28-29 ธันวาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1(เชียงใหม่) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย) และร่วมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในปี 2561

28-29 ธันวาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1(เชียงใหม่) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย) และร่วมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในปี 2561

วันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1(เชียงใหม่) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย) และร่วมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในปี 2561 โดยนายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล เป็นประธานในการประชุม มีการนำเสนอ ร่วมหารืองานในแต่ละด้าน ได้แก่ ขยะ อากาศ น้ำ และประเด็นอื่น พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำในกรณีเกิดเรื่องร้องเรียนเร่งด่วนในพื้นที่ และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดให้มีการพิจารณาครอบคลุมทุกด้าน เรื่องการเข้าตรวจบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่ในพื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่. และเสนอการพัฒนาโมเดลการจัดการขยะพลาสติกในชุมชน

แกลเลอรี่