Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

10 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำตามโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามบริบทความตกลงปารีส

10  มกราคม  2561  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำตามโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามบริบทความตกลงปารีส

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำตามโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามบริบทความตกลงปารีส  โดย สสภ.1 ได้จัดทำโครงการย่อย 2 โครงการ ภายใต้งบประมาณฯ ดังกล่าว ได้แก่ โครงการเครือข่ายโรงเรียนมัธยมฯ สู่สังคมคาร์บอนต่ำ ดำเนินการในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และโครงการลดการเผา ลดคาร์บอน พื้นที่เป้าหมาย บ้านห้วยมะเกี้ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยคณะฯมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. โครงการเครือข่ายฯ ในปีงบประมาณ 2561 เห็นควรจัดทำเฉพาะ “กรอบโครงร่างหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในโรงเรียน” เพื่อเป็นแนวทางและการดำเนินงานในปีถัดไป  2.โครงการลดการเผาฯ ควรหาวิธีการและเครื่องมือในการตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ ในพื้นที่โครงการ ใช้ชัดเจนและมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้

แกลเลอรี่