Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

17 มกราคม 2561 ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม และนายกีรติ วงศ์ไวศยวรรณ ผู้แทนส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปิงตอนบน

17 มกราคม  2561  ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม และนายกีรติ วงศ์ไวศยวรรณ ผู้แทนส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปิงตอนบน

วันที่ 17  มกราคม  2561
ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม และนายกีรติ วงศ์ไวศยวรรณ ผู้แทนส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปิงตอนบน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ โดยมี ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ให้เกียรติเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวม ุ60 คน
ภาคเช้าเป็นการบรรยายภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง(ตอนบน) และแนวทางทางการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
-ขั้นตอนและวิธีการของบประมาณจากหน่วยงานหลัก
-ประเภทของโครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน่วยงาน และ
-กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน่วยงาน 
โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้ำตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ กลางและปลายน้ำ รวมถึงน้ำใต้ดิน ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สำนักงานชลประทานที่ ๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ และสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ และได้รับเกียรติจาก ดร.วสันต์ จอมภักดี เป็นผู้ดำเนินรายการ
ภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มอภิปราย สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยแบ่งกลุ่มอภิปรายยุทธศาสตร์ ๖ หัวข้อ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการคุณภาพน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายองดิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ
ทั้งนี้ ผู้แทน สสภ.๑ ได้ให้ข้อมูลในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการคุณภาพน้ำ สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการอภิปราย ต่อไป