Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่่)

Environmental and Pollution Control Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่)

1. ชื่อเดิมคือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ ดูแลพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 สังกัด สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

2. ปี 2541 เปลี่ยนเป็นสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สังกัด สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง และพะเยา

3. ปี 2545 จัดตั้ง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และลำพูน

4. วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เปลี่ยนเป็น สำนักงานสิ่งแวดล้อมและความคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) สังกัด กรมควบคุมมลพิษ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 139 ตอนที่ 45 ก วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และลำพูน

ปัจจุบัน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 118/4 หมู่ 2 ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300