Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่่)

Environmental and Pollution Control Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกรมควบคุมมลพิษ

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 ตอนที่ 45 ก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ได้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2561 และมติ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 อนุมัติโครงสร้างการแบ่งงานและกำหนดกรอบตำแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งงานใหม่ของส่วนราชการภายในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ (2.10-2.25) สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ 1-16 ประกอบด้วยฝ่าย/ส่วนงานภายใน ดังนี้

(1) ส่วนอำนวยการ
(2) ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
(3) ส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
(4) ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง
(5) ส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
(6) ส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่)

  อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง

1. จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษในระดับพื้นที่
2. เสนอแนะการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดในระดับพื้นที่
3. ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่
4. ตรวจวัดและทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอ้างอิงตามมาตรฐาน
5. 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ คำแนะนำ และติดตามประเมินผลการจัดการด้านมลพิษในระดับพื้นที่
6. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ 
7. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านมลพิษ และสนับสนุนการปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษในพื้นที่
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย

เอกสารแนบ

คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ

ขนาดไฟล์:7.55 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 259 ครั้ง