Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่่)

Environmental and Pollution Control Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
plastic
ถุงผ้า 2
plastic

แผนงาน/โครงการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 ต.ค. 66

แผนกลยุทธองค์กร คพ 2563-2570

17 ต.ค. 66

ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564

17 ต.ค. 66

แผนปฎิบัติราชการระยะ 5 ปี คพ. (พ.ศ. 2566-2570)

11 พ.ย. 65

สคพ.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม_2565

14 ก.ย. 63

แผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ฺBCP)

1 ก.ย. 60

แผนยุทธศาสตร์ ทส.2556-2561(น.1-50)

1 ก.ย. 60

แผนยุทธศาสตร์ ทส.2556-2561 (น.51-83)

24 ส.ค. 60

แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ พ.ศ.2560-2564

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2